Vzpostavitev lokalnih skupin

 

Vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju


Delovanje po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju omogoča odzivanje na potrebe lokalnega prebivalstva, boljši dostop do preventivnih storitev in obravnav, prav tako omogoča razvoj podpornih mrež in skupin za samopomoč ter upošteva formalne in neformalne oblike pomoči. Tak pristop od partnerjev v lokalnem okolju zahteva usklajeno in povezano premoščanje zaznanih ovir ter razvoj načinov ukrepanj, ki presegajo klasične institucionalne oblike delovanja. Partnerji skupnostnega pristopa postavijo skupne cilje ter načrtujejo in udejanjajo ukrepe na področju preventive, krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju. ZD je v sodelovanju z OE NIJZ iniciator vzpostavitve Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju (LSKZ) po modelu skupnostnega pristopa z namenom usklajenega izvajanja aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih z udejanjanjem na uporabnika osredotočenih preventivnih obravnav, razvoja podpornih mrež in skupin za samopomoč ter okrepitve povezovanja in sodelovanja sodelujočih struktur in deležnikov v lokalnem okolju v obliki formalne ali neformalne oblike pomoči.

Člani LSKZ so predvidoma: deležniki iz lokalnega okolja, in sicer občine, institucije iz zdravstvenega in socialnega resorja (ZD in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, OE NIJZ, ZZZS, centri za socialno delo, območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje/uradi za delo), vzgojno-izobraževalne institucije, Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM/PUMO), Ljudska univerza ter različne NVO. Vsak od partnerjev imenuje po enega predstavnika v LSKZ, ki se srečuje na sestankih s ciljem reševanja aktualnih problemov in pregledom poteka dela. Glede na obravnavo specifične problematike pa se partnerji skupnostnega pristopa srečujejo v ožjih skupinah (npr. za populacijo otrok in mladostnikov, za populacijo odraslih, za populacijo starostnikov ipd.).

Ključne aktivnosti LSKZ so naslednje:
- priprava Kataloga informacij/Zemljevida pomoči lokalne skupnosti v sodelovanju z OE NIJZ;
- priprava Strategije za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, ki vključuje tudi Strategijo ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju pripravljeno s strani Strokovne skupine ZD za preventivo;
- priprava Akcijskega načrta za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, ki vključuje tudi Akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, pripravljen s strani Strokovne skupine ZD za preventivo;
- evalvacija in spremljanje doseganja ciljev in učinkov udejanjanja Akcijskega načrta za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju;
- strateško načrtovanje in izvajanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, življenjskega sloga in kakovosti življenja ljudi v lokalnih skupnostih.

 


Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih v letu 2024:

vsako 1. in 3. sredo v VGC Andeški hram (od 8.30 do 9.30)


 

INDIVIDUALNI POSVETI

Individualni posveti s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ (po predhodnem telefonskem dogovoru na številko 030 662 126):

vsak delovni dan  med 7. in 14. uro