Vključevanje ranljivih skupin


Aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin
Namen izvajanja aktivnosti ZD za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin je vključevanje ranljivih skupin, zagotavljanje na uporabnika osredotočene preventivne obravnave, doseganje boljšega zdravja, z zdravjem povezane kakovosti življenja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

 

Vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti so naslednje:
- izvajanje stopnjevanih intervencij za starše otrok do 1. leta starosti,
- samoocenjevanje ZD glede zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov,
- izvedba presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo,
- zagotovitev prisotnosti tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih obravnav.


 Termini za izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih

3. 2. 2020 - Pameče
(v prostorih KS Pameče)


 


Pogovorne ure s strokovnimi sodelavkami CKZ v prostorih CKZ:
Vsak petek Med 8. in 10. uro